Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kan Stichting Toekomst Akkoord niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze website, noch voor het goed functioneren daarvan.

Stichting Toekomst Akkoord aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, door het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website of delen daarvan, schade die wordt veroorzaakt door virussen en foutieve of onvolledige gegevens of informatie. Stichting Toekomst Akkoord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Stichting Toekomst Akkoord is ook niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s, foto’s, links, reacties, meningen en andere zaken die je op resourcewende.eu krijgt via derden en bezoekers. Ook voor het gebruik van deze website en het verspreiden van informatie van deze website wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Bezoekers die eigen ervaringen en/of foto’s op deze website plaatsen of deelnemen aan een discussie, dienen zich te houden aan de algemeen geldende normen en waarden: verspreiding van racistische, fascistische of anderzijds discriminerende en/of beledigende uitlatingen is verboden; dergelijke uitlatingen zullen worden verwijderd. Ook teksten die als doel hebben het stimuleren van geweld of het aanzetten tot zelfbeschadiging of tot het gebruik van alcohol en drugs worden niet toegelaten.
Stichting Toekomst Akkoord behoudt zich het recht voor om deze uitlatingen direct te verwijderen. Deze website behoudt zich het recht voor om de beslissing te nemen welke teksten eventueel worden verwijderd en/of accounts worden verwijderd.

Deze website en de inhoud daarvan bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Stichting Toekomst Akkoord en derden rusten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Toekomst Akkoord. Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming wijzigingen in de website aan te brengen.

Stichting Toekomst Akkoord heeft te allen tijde het recht om zonder kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in de disclamer, aan te brengen.